Meliora Hic Sequamur, Here We Strike For Better Things, Disini Terdidik Manusia, Meliora Hic Sequamur, Here We Strike For Better Things, Disini Terdidik Manusia, Meliora Hic Sequamur, Here We Strike For Better Things, Disini Terdidik Manusia, Meliora Hic Sequamur, Here We Strike For Better Things, Disini Terdidik Manusia, Meliora Hic Sequamur, Here We Strike For Better Things, Disini Terdidik Manusia,Meliora Hic Sequamur, Here We Strike For Better Things, Disini Terdidik Manusia, Meliora Hic Sequamur, Here We Strike For Better Things, Disini Terdidik Manusia, Meliora Hic Sequamur, Here We Strike For Better Things, Disini Terdidik Manusia, Meliora Hic Sequamur, Here We Strike For Better Things, Disini Terdidik Manusia, Meliora Hic Sequamur, Here We Strike For Better Things, Disini Terdidik Manusia, Meliora Hic Sequamur, Here We Strike For Better Things, Disini Terdidik Manusia, Meliora Hic Sequamur, Here We Strike For Better Things, Disini Terdidik Manusia, Meliora Hic Sequamur, Here We Strike For Better Things, Disini Terdidik Manusia, Meliora Hic Sequamur, Here We Strike For Better Things, Disini Terdidik Manusia, Meliora Hic Sequamur, Here We Strike For Better Things, Disini Terdidik Manusia, Meliora Hic Sequamur, Here We Strike For Better Things, Disini Terdidik Manusia

Panorama PSS

Profil PSS


KONSEP PUSAT SUMBER

    Pusat Sumber Sekolah (PSS) merupakan satu tempat  yang penting di dalam institusi sekolah yang memperoleh, mengumpul dan membimbing maklumat terkini untuk dimanfaatkan bagi menyediakan pelbagai bahan, khidmat dan kemudahan pengajaran dan pemelajaran. PSS bukanlah menjadi tempat menyimpan maklumat lama untuk diwariskan kepada pelajar dari semasa ke semasa tetapi peranan yang dimainkan ialah menjadi tempat gedung ilmu bagi pelajar dan guru memperoleh sumber yang diperlukan.

PSS boleh dianggap sebagai agen pembangunan kepada kecemerlangan pengajaran dan pemelajaran dan memenuhi kegiatan murid-murid ketika di sekolah mahu pun di luar sekolah. Kegiatan murid-murid juga boleh digalakkan dan dimulai di PSS. Secara langsung murid-murid dapat memperkembangkan keintelektualan, kemahiran, perkembangan sahsiah dan mengujudkan jatidiri yang kental. Begitu juga sebagai tempat guru memperoleh kemudahan pengajaran dan pemelajaran bagi mewujudkan suasana pemelajaran yang lebih kondusif dan berkesan.

Pembentukan PSS yang sistematis dan berkesan bukan hanya bergantung kepada guru PSS sahaja tetapi adalah tanggungjawab bersama semua organisasi sekolah. Setiap guru seharusnya mempunyai pengetahuan mengenai pusat sumber agar dapat memberi sumbangan idea dan tenaga dalam membangunkan PSSnya.

MATLAMAT

• Mempertingkatkan mutu pendidikan di sekolah.


• Membentuk profesion perguruan yang berilmu, dinamis, kreatif, inovatif dan berdisiplin.


• Mewujudkan golongan pelajar yang berpengetahuan, dinamis, kreatif dan berdisiplin.


• Merapatkan jurang perbezaan kemudahan-kemudahan pendidikan.

OBJEKTIF


• Meningkatkan mutu pengajaran dan pemelajaran dan potensi individu serta sahsiah.


• Menggalakkan pelajar dan guru menggunakan pelbagai kemudahan pemelajaran supaya mereka tidak hanya bergantung kepada buku teks dan kaedah tradisional sahaja.


• Memupuk tabiat belajar sendiri, membaca dan menyelidik melalui pencarian dan penggunaan maklumat secara sistematis.


 • Membantu pelajar dan guru menghasil, menilai dan menggunakan pelbagai alatan dan bahan pembelajaran dan pemelajaran


• Mengadakan perkhidmatan untuk memenuhi keperluan pembelajaran yang berbeza di kalangan pelajar-pelajar


• Melatih pelajar mengguna kemahiran maklumat dalam proses pembelajaran.

STRATEGI

• Mengemaskinikan semula sistem pengurusan Pusat Sumber.

• Mewujudkan fizikal Pusat Sumber yang lebih tersusun dan kondusif dengan pengubahsuaian semula struktur dalaman.

• Memperluaskan konsep Pusat Sumber kepada ‘Konsep Sekolah Sebagai Pusat Sumber’

• Mempertingkatkan keupayaan fungsi Pusat Sumber kepada Pusat Sumber Elektronik (E-PSS)

• Mewujudkan satu pusat komputer bagi kegunaan warga sekolah yang berfungsi sebagai pusat siber kafe.

• Membekalkan guru-guru sumber dengan input mengenai pengurusan PSS  melalui kursus dan bengkel yang diadakan secara dalaman atau yang dianjurkan oleh PKG dan PSPN.

• Menambahkan lagi bahan bacaan fiksyen,bukan fiksyen dan buku rujukan bagi memenuhi keperluan pelajar yang semakin meningkat dan seterusnya menarik minat murid dan guru menggunakan perkhidmatan perpustakaan yang mengandungi koleksi baru dan terkini.

• Menghapus kira bahan-bahan cetak  dan bukan cetak yang lama dan rosak yang sukar untuk dibaik pulih semula serta sudah ketinggalan zaman.

• Merekodkan data-data buku dalam sistem pengautomasian ke arah mewujudkan E-PSS dari semasa ke semasa.

• Merangka dan melaksanakan program penggunaan Pust Sumber dan galakan membaca bagi meningkatkan mutu pendidikan.

• Menggalakkan pelajar dan guru menggunakan pelbagai kemudahan pembelajaran melalui siaran yang diedarkan dan penerbitan ‘Brosur  PSS’

• Menjadi nadi penggerak kepada guru-guru agar sentiasa peka kepada perkembangan dalam pendidikan terutamanya ledakan era teknologi maklumat.


VISI DAN MISI PSS

• Melahirkan insan yang berinformasi dan berkualiti dengan berfikiran yang bestari
Melengkapkan PSS dengan prasarana informasi yang berteknologi tinggi


• Menyajikan koleksi khazanah informasi yang terkini dan berkualiti


• Mengintegrasikan P&P dengan media berteknologi tinggi yang  terkini